Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Dzienny Dom Seniora w WieprzuProjekt nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR.

Prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu, zlecone zostało w ramach
zadania publicznego Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja”, na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Copyright © 2024 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski