Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Współpraca z NGO - aktualności


Aktualności

2022-03-23

W związku ze złożoną ofertą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania, zarządzeniem z dnia 23.03.2022r. zleciła realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod tytułem pt. „SMAKI WIELKANOCNE KGW GIERAŁTOWICZKI”, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 10 marca 2022r. przez Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Wieprz z siedzibą w 34-122 Gierałtowiczki ul. Pogodna 35. Na realizację zadania publicznego udzielono dotacji celowej w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100).

Szczegóły w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,2078992,zarzadzenie-nr-292022-wojta-gminy-wieprz-z-dnia-23-marca-2022r-w-sprawie-zlecenia-realizacji-zadania.html
2022-02-04


Zarządzeniem nr 14/2022 Wójta Gminy Wieprz z dnia 04 lutego 2022r. w sprawie: wyboru oferty w związku otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2022 roku, Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez LKS Victoria Nidek z siedzibą w Nidku ul. Św. Judy Tadeusza 14, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielając dotacji w kwocie 12.000,00 zł.

Szczegóły w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,2059253,zarzadzenie-nr-142022-wojta-gminy-wieprz-z-dnia-04-lutego-2022r-w-sprawie-wyboru-oferty-w-zwiazku-ot.html
2022-02-01

W związku ze złożoną ofertą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania, zarządzeniem z dnia 01.02.2022r. zleciła realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod tytułem 1. „Walentynki” w dniu 19.02.2022r., 2. „Dzień Kobiet” w dniu 12.03.2022r., zgodnie z ofertą złożoną w dniu 17 stycznia 2022r. przez STOWARZYSZENIE ZWYKŁE PODAJ RĘKĘ I NIEŚ NADZIEJĘ HASŁO: MYŚLĘ TRZEŹWO-ŻYJĘ ZDROWO z siedzibą: 34-122 Wieprz ul. Nidecka 16. Na realizację zadania publicznego udzielono dotacji celowej w kwocie 700,00 zł (słownie: siedemset złotych, 00/100).

Szczegóły w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,2055032,zarzadzenie-nr-122022-wojta-gminy-wieprz-z-dnia-01-lutego-2022r-w-sprawie-zlecenia-realizacji-zadani.html
2022-01-10

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2022 roku.
Szczegóły w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,m,402172,2022.html
2021-12-31
Zarządzeniem nr 89/2021 Wójta Gminy Wieprz z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 100.000,00 zł

Szczegóły w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,2040511,zarzadzenie-nr-892021-wojta-gminy-wieprz-z-dnia-31-grudnia-2021r-w-sprawie-wyboru-oferty-w-zwiazku-z.html
2021-12-09

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Szczegóły w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,2029481,zarzadzenie-nr-812022-wojta-gminy-wieprz-z-dnia-9-grudnia-2021r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konku.html
2021-10-28

W związku ze złożoną ofertą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania, zarządzeniem z dnia 28.10.2021r. zleciła realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod tytułem pt.„SMAKI WIGILII W KGW GIERAŁTOWICZKI”, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 19 października 2021r. przez Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Wieprz z siedzibą w 34-122 Gierałtowiczki ul. Pogodna 35. Na realizację zadania publicznego udzielono dotacji celowej w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100).

Szczegóły w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,2008875,zarzadzenie-nr-662021-wojta-gminy-wieprz-z-dnia-28-pazdziernika-2021r-sprawie-zlecenia-realizacji-za.html
2021-10-12

W związku ze złożoną ofertą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania, zarządzeniem z dnia 12.10.2021r. zleciła realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod tytułem „Spotkania z literaturą mieszkańców gminy Wieprz: 1.Mowa Polska w dniu 30.10.2021r., 2. Wieczór Pamięci w dniu 14.11.2021r., zgodnie z ofertą złożoną w dniu 29 września 2021r. przez STOWARZYSZENIE ZWYKŁE PODAJ RĘKĘ I NIEŚ NADZIEJĘ HASŁO: MYŚLĘ TRZEŹWO-ŻYJĘ ZDROWO z siedzibą: 34-122 Wieprz ul. Nidecka 16. Na realizację zadania publicznego udzielono dotacji celowej w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100).

Szczegóły w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,2007352,zarzadzenie-nr-622021-wojta-gminy-wieprz-z-dnia-12-pazdziernika-2021r-w-sprawie-zlecenia-realizacji-.html2021-06-18

Zarządzeniem nr 41/2021 Wójta Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie: wyboru ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 26.06.2021r. do 31.08.2021r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała oferty zgłoszone przez:

1. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Wieprz,
2. Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Nidek
3. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu

złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 26.06.2021r. do 31.08.2021r.

1. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Wieprz przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 7500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100),
2. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Victoria” Nidek przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 8276,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych, 00/100).
3. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 9224,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote, 00/100).
2021-05-24

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 26.06.2021r. do 31.08.2021r.

Szczegóły w BIP:
https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,1939296,zarzadzenie-nr-362021-wojta-gminy-wieprz-z-dnia-24-maja-2021r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkurs.html

2021-02-23

Zarządzeniem 21/2021 Wójta Gminy Wieprz z dnia 23 lutego 2021r. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej
pn. „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Wieprz w 2021 roku”, Wójt Gminy Wieprz unieważniła otwarty konkurs ofert z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty na ogłoszony konkurs.


2021-02-05

Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Wieprz z dnia 05 lutego 2021r. w sprawie: wyboru oferty w związku otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2021 roku, Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez LKS Victoria Nidek z siedzibą w Nidku ul. Św. Judy Tadeusza 14, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacieudzielając dotacji w kwocie 10.000,00 zł.

2021-02-01

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Wieprz w 2021 roku”, składanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2021-01-11

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2021 roku.

Szczegóły w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,m,342503,2021.html

--------------------------------------------------

2021-01-04

Zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Wieprz z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Wieprz w 2021 roku” Wójt Gminy Wieprz unieważniła otwarty konkurs ofert z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty na ogłoszony konkurs.

-------------------------------------------------

2021-01-04

Zarządzeniem nr 103/2020 Wójta Gminy Wieprz z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 100.000,00 zł
2020-12-07

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Wieprz w 2021 roku”, składanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegóły w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,1852444,zarzadzenie-nr-862020-wojta-gminy-wieprz-z-dnia-07-grudnia-2020r-w-sprawie-przeprowadzenia-otwartego.html

----------------------------------------------------------

2020-12-03

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Szczegóły w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,1851336,zarzadzenie-nr-852020-wojta-gminy-wieprz-z-dnia-3-grudnia-2020r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konku.html


----------------------------------------------------------

21.09.2020r.

Uznając celowość realizacji zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą: WARSZTATY ARTYSTYCZNE I KULINARNE – KGW GMINA WIEPRZ, realizowanego w okresie od 15.10.2020r. do 30.11.2020r. Wójt Gminy Wieprz zarządzeniem nr 65/2020 z dnia 21.09.2020r. postanawiła zlecić Stowarzyszeniu Gospodyń Gminy Wieprz z siedzibą w 34-122 Gierałtowiczki ul. Pogodna 35 realizację w/w zadania.

----------------------------------------------------------

21.09.2020


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI - projekt uchwały Rady Gminy Wieprz w spr. Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
link do ogłoszenia: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,1818600,ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-projekt-uchwaly-rady-gminy-wieprz-w-spr-rocznego-programu-wspol.html

----------------------------------------------------------

09.09.2020r.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art. 19a. [Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu] ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W załączeniu oferta

----------------------------------------------------------
2020-03-13

Zarządzeniem nr 28/2020 Wójta Gminy Wieprz z dnia 13 marca 2020r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.2022r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.2022r. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych, 00/100), przy czym w 2020 roku – 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100), w 2021 roku – 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych, 00/100), w 2022 roku – 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych, 00/100)

----------------------------------------------------------

2020-02-14

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach projektu polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu „Senior+” w Wieprzu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.2022r. 2020-03-04

Szczegóły w BIP

----------------------------------------------------------

2020-02-14

W związku ze złożoną ofertą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Wieprz zarządzeniem z dnia 13.02.2020r. zleciła realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod tytułem „BĄDŹMY RAZEM – WALENTYNKI I DZIEŃ KOBIET”w dniach od 14.02.2020 do 08.03.2020r. zgodnie z ofertą złożoną w dniu 03.02.2020r. przez STOWARZYSZENIU ZWYKŁEMU PODAJ RĘKĘ I NIEŚ NADZIEJĘ HASŁO: MYŚLĘ TRZEŹWO-ŻYJĘ ZDROWO z siedzibą: 34-122 Wieprz ul. Nidecka 16. Na realizację zadania publicznego udzielono dotacji celowej w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100)


----------------------------------------------------------

2020-01-31

Zarządzeniem nr 10/2020 Wójta Gminy Wieprz z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie: wyboru oferty w związku otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2020 roku. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała oferty złożone przez:

1.UKS Płomienie Wieprz

2.LKS Victoria Nidek

3.Małopolski Klub Karate

złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej z zakresu „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2020 roku.

Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie:

UKS Płomienie Wieprz 4727,00 zł

LKS Victoria Nidek – 8970 zł

Małopolski Klub Karate – 4303,00 zł

----------------------------------------------------------

2020-01-07

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2020 roku.

Szczegóły w BIP

------------------------------------------------------

2019-12-31

Zarządzeniem nr 122/2019 Wójta Gminy Wieprz z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 100.000,00 zł

------------------------------------------------------

2019-12-30

Zarządzeniem nr 120/2019 Wójta Gminy Wieprz z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020r. w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie Klubu „Senior + na terenie Gminy Wieprz w 2020 roku”. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020r. w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie Klubu „Senior + na terenie Gminy Wieprz w 2020 roku”. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 68.000,00 zł

-------------------------------------------------------------

2019-12-10

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Szczegóły w BIP

-------------------------------------------------------------

2019-12-04

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020r. w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Wieprz w 2020 roku”, składanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegóły w BIP

------------------------------------------------------

2019-11-08

Zarządzeniem nr 96/2019 Wójta Gminy Wieprz z dnia 08 listopada 2019r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach projektu polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu „Senior+” w Wieprzu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w 2020 roku. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego w ramach projektu polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu „Senior+” w Wieprzu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w 2020 roku. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 400.000,00 zł

----------------------------------------------

2019-10-11

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach projektu polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu „Senior+” w Wieprzu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w 2020 roku.

Szczegóły w BIP

--------------------------------------------------------

2019-06-10

Zarządzeniem nr 45/2019 Wójta Gminy Wieprz z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie: wyboru ofert w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 22.06.2019r. do 31.08.2019r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała złożone oferty zgłoszone przez:

1. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Wieprz,

2. Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Gierałtowice

3. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu,

złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 22.06.2019r. do 31.08.2019r.

1. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Wieprz przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 2.672,00 zł

2. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Pogórze” Gierałtowice przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 1.442,00 zł

3. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 3.886,00 zł

--------------------------------------------------------

2019-06-10

Zarządzeniem nr 46/2019 Wójta Gminy Wieprz z dnia 10 czerwca 2019r.w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 22.06.2019r. do 31.08.2019r.

Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała złożone oferty przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu oraz Parafię Rzymskokatolicką w Wieprzu pw. Wszystkich Świętych złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 22.06.2019r. do 31.08.2019r.

1. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 10.170,00 zł

2. Parafii Rzymskokatolickiej w Wieprzu pw. Wszystkich Świętych przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 16.830,00 zł.

----------------------------------------------------------------------

2019-05-13

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 22.06.2019r. do 31.08.2019r.

Szczegóły w BIP

----------------------------------------------------------------------

2019-05-13

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 22.06.2019r. do 31.08.2019r.

Szczegóły w BIP

-----------------------------------------------------------------------

01.03.2019r.

Uznając celowość realizacji zadania w zakresie w zakresie ochrony zdrowia, rodzaj zadania publicznego – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: ,,Chcemy być aktywni II" w okresie od 01.03.2019r. do 31.05.2019r. Wójt Gminy Wieprz zarządzeniem nr 19/2019 z dnia 01 marca 2019r. postanowiła zlecić Fundacji „Promyczek” z siedzibą w 34-120 Andrychów ul. Starowiejska 17A realizację w/w zadanie.

-----------------------------------------------------------------------

21.02.2019r.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia, rodzaj zadania publicznego – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: ,,Chcemy być aktywni II" w okresie od 01.03.2019r. do 31.05.2019r.

Pobierz

-----------------------------------------------------------------------

2019-01-31

Zarządzeniem nr 14/2019 Wójta Gminy Wieprz z dnia 31 stycznia 2019r.w sprawie: wyboru oferty w związku otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2019 roku Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała złożone oferty przez:

1.UKS Płomienie Wieprz

2.LKS Victoria Nidek

3.UKS Adrenalina Frydrychowice

4.Małopolski Klub Karate

złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej z zakresu „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2019 roku.

Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie:

UKS Płomienie Wieprz 4264,00 zł

LKS Victoria Nidek – 5736 zł

UKS Adrenalina Frydrychowice – 3566,00 zł

Małopolski Klub Karate – 4434,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------

2019-01-07

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2019 roku.

Szczegóły w BIP


Archiwum


Copyright © 2024 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski